Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Sovea Oy
Laivurinkatu 10, 95400 Tornio
0400 534787
marjaana.klemetti@sovea.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marjaana Klemetti
Laivurinkatu 10 , 95400 Tornio
0400 534787
marjaana.klemetti@sovea.fi

Rekisterin nimi

Sovea Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastiedot henkilökohtaisen avun, kotikuntoutuksen, omaishoidon sijaispalvelun, kotipalvelujen, siivouspalvelujen järjestämistä varten.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan henkilötiedot:

  • nimi, henkilötunnus
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista:

  • palvelun sisältö
  • palvelun toimittamista koskevat tiedot
  • palvelutapahtumien kirjaukset
  • tiedot asiakaslaskutusta varten

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kertyvät rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittaessa tietoja luovutetaan toimialueen kunnille niiltä osin kuin kunta on palvelujen maksaja. Muilta osin tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimisto-/ arkistotiloissa. Rekisterinpitäjän toimitiloihin on rajoitetut kulkuoikeudet ja kulunseuranta.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmän käyttö on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kullekin käyttäjälle on määritelty käyttäjäryhmän mukaiset käyttöoikeudet, jonka perusteella hänellä on oikeus käsitellä vain määriteltyjä henkilötietoja.

Tietosuojaseloste

 

  
Rekisterinpitäjä

Saarenkylän Fysiopalvelu Oy,
Y-tunnus 1736494-3,
Suutarintie 1, 96900 Rovaniemi
0400-362 522,
info@saarenkylänfysio.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marjaana Klemetti
Laivurinkatu 10, 95400 Tornio
0400 534787
marjaana.klemetti@sovea.fi

Rekisterin nimi

Saarenkylän Fysiopalvelu potilasrekisteri, Diarium

Rekisterin käyttötarkoitus

Potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu ja toteutus. Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Osa rekisterit: Hoidon järjestely Vastaanotto (potilaskertomus) Maksutiedot Henkilötietolaki 523/1999, Potilaslaki 785/1992

Rekisterin sisältämät tiedot

Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisen potilaan huoltaja. Potilaan kannalta välttämättömät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas: potilaan ilmoittamat tiedot Hoitohenkilökunta: tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92) 13§, muut. 653/2000) Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäädöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Potilastiedot säilytetään lukitussa tilassa tai lukittavissa kaapeissa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietokoneella olevia tietoja käytetään omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä potilastietojen käyttöä valvotaan mm. lokitiedoin. Potilasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (HeTiL 26§). Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyynnöstä potilas voi saada ne kirjallisena.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti, potilaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle, asiasta päättää Marjaana Klemetti tai asian toimeksisaaja.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Potilaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.